Oferta

Gry scenariuszowe

Mission: Impossible

Mission Impossible to angażująca aktywność grupowa, w której zespół staje przed - z pozoru - niewykonalnym zadaniem. Podczas tej misji tylko doskonała współpraca grupowa jest kluczem do sukcesu - czy zespół zdoła go znaleźć?
Mission Impossible is an engaging group activity in which the team faces a seemingly unfeasible task. During this mission, only perfect group collaboration is the key to success - will the team manage to find it?

Localisation:

indoors or outdoorsDuration:

do 4 godzin
up to 4 hoursParticipants:

od 6 osób
from 6 participants up

Project highlights:  • unikatowe zadanie grupowe
  • wyzwania analogiczne do codzienności w pracy
  • nauka poprzez doświadczenie
  • wzrost motywacji uczestników
  • możliwość dopasowania do założonych celów spotkania

  • unique group task
  • challenges inspired by everyday work
  • learning through experience
  • increasing motivation of participants
  • the possibility of matching the assumed goals of the meeting

Mission Impossible składa się z dwóch modułów - praktycznego i teoretycznego. 

W module praktycznym zadaniem uczestników jest zorganizowanie uroczystego otwarcia Igrzysk Olimpijskich. By odnieść sukces, grupa musi sprostać wyzwaniom, których ilość oraz różnorodność sugeruje, że faktycznie, jak w tytule, jest to zadanie niewykonalne.
Jak podzielić się rolami?
Kto ma być koordynatorem?
Jak ulokować zasoby?

Na te i inne pytania typowe w pracy zespołowej uczestnicy muszą znaleźć  odpowiedzi - i to pod presją czasu!

Wyzwania mają humorystyczny charakter (np. zatańczyć taniec moon walk z udziałem wszystkich), co sprzyja dobrej atmosferze, budowaniu motywacji oraz pogłębionej integracji pracowników.

Aktywność zawiera wiele analogii do rzeczywistych wyzwań, jakim pracownicy stawiają czoła na co dzień. W module teoretycznym, podczas omówienia, uczestnicy dzielą się swoimi spostrzeżeniami na temat ich współpracy oraz znajdują przykłady zaczerpnięte z codziennej pracy, których echa dostrzegli podczas warsztatu. Formuła pozwala na wymianę doświadczeń oraz skutecznych praktyk w pracy zespołowej. Nad procesem czuwa trener moderujący dyskusję oraz dzielący się swoją wiedzą.

Czy tym razem odbędą się Igrzyska? Sprawdź z nami!

Mission Impossible consists of two modules - practical and theoretical.

In the practical module, the task of the participants is to organize the grand opening of the Olympic Games. In order to be successful, the group has to face challenges, the amount and variety of which suggests that in fact, as in the title, this is an unfeasible task.
How to share roles?
Who is to be the coordinator?
How to allocate resources?

For these and other questions typical of teamwork, participants must find answers - and under time pressure!

Challenges are humorous (eg dancing a moon dance with everyone involved), which promotes a good atmosphere, building motivation and relationships between participants.

Activity includes many analogies to the real challenges faced by employees every day. In the theoretical module, during the discussion, the participants share their insights on their cooperation and find examples taken from everyday work, the echoes of which they noticed during the workshop. The formula allows for the exchange of experiences and effective practices in team work. The process is supervised by the trainer moderating the discussion and sharing his knowledge.

Will this time be the Games? Check with us!

Do you know to learn more? Contact us


CONTACT