Oferta

Projekty konstrukcyjne

Team Aid

Czujesz, że Twojemu zespołowi doskwiera spadek formy? Mamy na to receptę. Dokładnie zbadamy, w czym leży trudność i przygotujemy program, który pozwoli ją przezwyciężyć. Całość dostosowana do konkretnego zespołu i jego potrzeb.
You have the feeling, that your team is not in good condition? We are here to help. We will precisely define, what is your problem and prepare a program, that will help you to conquer it. It's fully adjusted to the specific team and its needs.

Lokalizacja:

W budynkuCzas trwania:

5 - 16h

(możliwe cykle warsztatów)
(also in form of workshops)Liczba uczestników:

do 45 osób
up to 45 participants

Atuty projektu:


 • dopasowane do potrzeb zespołu, np. budowanie zaufania, poprawa komunikacji, podział ról
  depending on the specific case, e.g. trust building, communication improvements, division of roles
 • indywidualnie konsultowany program szkoleń
  individually consulted training program
 • aktywizujące, wciągające techniki szkoleniowe
  activating, interesting training techniques

Każdy projekt przeprowadzany jest trójetapowo:
 • Najpierw poznajemy potrzeby zespołu przy pomocy wywiadów z kadrą zarządzającą uczestnikami i narzędzi diagnostycznych.
 • Następnie pozostając w stałym kontakcie z liderem dopasowujemy program, który pozwoli najlepiej zrealizować postawione przed zespołem cele. 
 • Po cyklu warsztatowym dokonujemy ewaluacji na podstawie ankiet i rozmów z przełożonymi.

Przykładowe tematy warsztatów:

 • Jak się efektywnie komunikować?
 • Jak udzielać skutecznej informacji zwrotnej?
 • Jakie role pełnią uczestnicy w zespole?
 • Kreatywność i twórczość, a codzienna praca
 • Budowanie misji i wartości zespołu
Every project consist of three stages:
 • At first, we learn about the needs of the team by interviews with the management staff and diagnostic tools
 • Then, while in constant contact with the leader, we design a program that will achieve the objectives set for the team
 • After the workshop cycle, we evaluate basing on surveys and conversations with supervisors
Example workshops:
 • How to communicate effectively?
 • How to provide efficient feedback?
 • What are the roles of the participants in the team?
 • Creativity and everyday work
 • Building the team's mission and value

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT