Oferta

Gry miejskie

Reakcja łańcuchowa
Chain reaction

Reakcja Łańcuchowa to energetyczne zadanie konstrukcyjne, które buduje poczucie jedności w zespole. W rękach uczestników z pozoru zwyczajne przedmioty zmieniają się w trybiki wielkiego mechanizmu.
Reaction Łańcuchowa is an energetic construction task that builds a sense of unity in a team. In the hands of the participants, seemingly ordinary objects change into the grand mechanism cogs.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

2 - 3 hLiczba uczestników:

do 120 osób
up to 120 participants

Atuty projektu:  • zjednoczenie wokół wspólnego celu
  • wizualizacja współzależności w zespole
  • pobudzenie kreatywności projektowej
  • wspólna zabawa
  • pamiątkowy film

  • uniting around a common goal
  • visualization of interdependencies in a team
  • stimulation of design creativity
  • having fun together
  • commemorative film

Program Reakcja Łańcuchowa powstał z myślą o tym, by w widowiskowy sposób zobrazować, iż różne działania poszczególnych osób w grupie składają się na jeden, wspólny cel całej organizacji. Zachęca uczestników do twórczej zabawy i wyzwala ogromne pokłady kreatywności, które drzemią w każdym z nas.

Czy macie wrażenie, że w pracy najczęściej szukacie jak najprostszego rozwiązania skomplikowanych problemów? Reakcja Łańcuchowa pozwala odwrócić ten proces zachęcając do stworzenia jak najbardziej skomplikowanego i kreatywnego rozwiązania dla banalnego zadania.

Uczestnicy przybywają do sali, gdzie czeka na nich duży, kolorowy magazyn z rozmaitymi przedmiotami, które już niebawem pójdą w ruch jako fragmenty spektakularnej machiny Goldberga. Tylko sprawna współpraca i komunikacja w zespole pozwoli sprostać temu wyzwaniu. 

Reakcja Łańcuchowa to świetna zabawa, możliwość integracji zespołu poprzez wspólną pracę oraz mnóstwo niezapomnianych emocji podczas finałowego uruchomienia maszyny.

The Chain Reaction Program was designed to show in a spectacular way that various activities of individual people in a group make up one common goal of the whole organization. It encourages participants to creative play and releases huge layers of creativity that lie dormant in each of us.

Do you have the impression that at work, most often you are looking for the simplest solution to complex problems? Chain Reaction allows you to reverse this process by encouraging you to create the most complex and creative solution for a trivial task.

Participants come to the room, where a large, colorful magazine with various objects awaits them, which will soon be in motion as fragments of the spectacular Goldberg machine. Only efficient cooperation and communication in the team will allow to meet this challenge.

Reaction Chain is a great fun, the ability to integrate the team through working together and a lot of unforgettable emotions during the final launch of the machine.

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT