Oferta

Gry miejskie

GIGA Most
GIANT Bridges

Jak wiadomo – mosty łączą. Podczas tego projektu zespół połączy swoje siły, żeby zrealizować jeden wspólny cel: zbudować ogromny most.
As you know - bridges connect. During this project, the team will join forces to achieve one common goal: to build a huge bridge.

Lokalizacja:

Na zewnątrz lub w budynkuCzas trwania:

do 3 godzin
up to 3 hoursLiczba uczestników:

do 200 osób
up to 200 participants

Atuty projektu:  • zjednoczenie w dążeniu do celu
  • integracja podczas wspólnej pracy
  • przełamanie barier
  • niezapomniana zabawa
  • pamiątkowy film

  • unity in pursuing the goal
  • integration while working together
  • overcoming barriers
  • unforgettable fun
  • commemorative film

Giga MOST to kooperacyjny projekt konstrukcyjny. Wyzwaniem, przed którym staje zespół, jest wybudowanie długiego mostu. Materiały konstrukcyjne, które mają do dyspozycji, są w skali makro i mają nawet po kilka metrów!

Ograniczone zasoby, presja czasu, nieprzewidziane przeszkody do pokonania i konieczność sprawnego planowania to elementy wspólne każdej pracy projektowej. I tym razem jest podobnie, a żeby tego było mało, sukces - tak jak w prawdziwym życiu - jest możliwy tylko przy sprawnej współpracy realizatorów projektu. Wszak most składa się z wielu idealnie pasujących do siebie przęseł, a każda brygada operacyjna jest odpowiedzialna tylko za jedno z nich.

Powstająca w wyniku wspólnej pracy konstrukcja jest wyrazistą metaforą współzależności członków zespołu. Pełen napięcia finał projektu, gdy most jest testowany za pomocą zdalnie sterowanego samochodu, dostarcza uczestnikom niezapomnianych emocji. Co więcej - zostają one uwiecznione na pamiątkowym nagraniu z kamery Go Pro umieszczonej na pojeździe. 

Program Giga MOST to efektowna aktywność łącząca świetną zabawę z wartością dodaną w postaci zjednoczenia zespołu w osiąganiu wspólnego sukcesu. Jej charakter pozwala zaangażować się również tym, którzy na co dzień z konstruowaniem mają niewiele wspólnego.

Giga MOST is a cooperative construction project. The challenge the team is facing is to build a long bridge. Construction materials that are available are on a macro scale and are up to several meters!

Limited resources, time pressure, unforeseen obstacles to overcome and the need for efficient planning are common elements of any project work. And this time it is similar, and in order for that to be not enough, success - as in real life - is possible only with the efficient cooperation of project implementers. After all, the bridge consists of many perfectly matching spans, and each operational brigade is responsible only for one of them.

The construction created as a result of joint work is a distinctive metaphor for the interdependence of team members. The full voltage of the project, when the bridge is tested using a remotely controlled car, provides participants with unforgettable emotions. What's more - they are immortalized on a commemorative recording from Go Pro camera placed on the vehicle.

The Giga MOST program is an effective activity combining great fun with added value in the form of team unity in achieving joint success. Its character allows also to engage those who have little in common with construction.

 

Chcesz dowiedzieć się więcej? Skontaktuj się z nami.


KONTAKT